Thông Tin Thành Lập VP XD Công Trình Nhà Dân Dụng

Thông Tin Thành Lập VP XD Công Trình Nhà Dân Dụng


Đơn giá: Thỏa thuận
Nơi giao hàng: Chỉ Phụ Trách XD Nhà Tại Tp.HCM
Số đơn đặt tối thiểu: 1 Công Trình
Năng lực cung cấp: Được Bảo Chứng Bời XD HOÀNG GIA
Thời gian Cung cấp: Theo thỏa thuận cùng chủ đầu tư
Điều khoản Thanh toán: Theo Hợp Đồng

CÔNG TY CP XD HOÀNG GIA KÍNH GỬI
QUÝ KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY VÀ KHÁCH HÀNG MỚI

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014;
 • Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần ĐT PT Kiến Trúc Xây Dựng Hoàng Gia đã được các cổ đông thông qua ngày 19/07/2011;
 • Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị thông qua ngày 19/07/2017 về việc thành lập văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện của công ty

QUYẾT ĐỊNH

 • Điều 1: Chuyển công tác xây dựng dân dụng tại Tp.HCM đến văn phòng giao dịch SONG HÀNH.
 • Điều 2: Mọi trách nhiệm và dịch vụ của văn phòng đều được bảo chứng trách nhiệm chính từ công ty.

 • Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008/BXD, quyết định số 1340/QĐ-UBND TPHCM
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014;

CĂN CỨ VÀO QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GỒM 2 NỘI DUNG CHÍNH YẾU

 • Điều 1: Chuyển công tác xây dựng dân dụng tại Tp.HCM đến văn phòng giao dịch SONG HÀNH.
 • Điều 2: Mọi trách nhiệm và dịch vụ của văn phòng đều được bảo chứng trách nhiệm chính từ công ty.

CĂN CỨ VÀO QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GỒM 2 NỘI DUNG CHÍNH YẾU

 • Điều 1: Chuyển công tác xây dựng dân dụng tại Tp.HCM đến văn phòng giao dịch SONG HÀNH.
 • Điều 2: Mọi trách nhiệm và dịch vụ của văn phòng đều được bảo chứng trách nhiệm chính từ công ty.

Có thể bạn sẽ quan tâm